Privacy verklaring VVET-Therapeut

Privacy verklaring VVET-Therapeut

2
Inhoudsopgave


1. Inleiding ……………………………………………………………………… 3
2. Wetgeving ………………………………………………………………….. 3
3. Definities ……………………………………………………………………. 3
4. Reikwijdte …………………………………………………………………… 4
5. Verantwoordelijke …………………………………………………………. 4
6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG) ………………………………………….. 4
7. Transparantie en communicatie ………………………………………… 6
8. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG) ……. 7
9. Plichten van de therapeut ……………………………………………….. 8
10. Klacht ………………………………………………………………………… 9


3

1. Inleiding

Middels deze verklaring laat de therapeut van VVET zien op welke manier hij/zij
dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en
niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de
cliënt en de therapeut en staat daarmee hoog op de agenda. Therapeuten
hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling
op alle terreinen waarop ze actief zijn. Therapeuten zijn verplicht zorgvuldig,
veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren
en beheren van persoonsgegevens van cliënten. Dat geldt voor taken op het
gebied van basisadministraties, dossiervorming en gezondheidszorg. Goed en
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van
therapeuten. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds
complexer door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein
van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het als VVET-
therapeuten belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met
persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen. De aanvullende
therapeutspecifieke zaken staan vermeld in de behandelingsovereenkomst die
elke cliënt dient te ontvangen. Deze is aanvullend op deze verklaring.

2. Wetgeving
Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet,
gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met
persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervallen en is de
Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de
Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de
privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor therapeuten.
3. Definities
De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):
• Betrokkene:
De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De
betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
• Verwerker:
De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht
van een andere persoon of organisatie.
• Persoonsgegevens:
Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu
kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens,


4
zoals gegevens over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te
herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld naam, adres,
geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook
bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige
onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het
Burgerservicenummer (BSN).
• Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:
Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en
risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de
bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact
Assessment (PIA).
• Verwerkingsverantwoordelijke:
Een persoon of instantie die, alleen of samen met een ander, het doel en
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven
doet, zoals vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen,
verstrekken aan een ander en vernietigen.
4. Reikwijdte
De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door
de therapeut. Ofwel: voor alle verwerkingen die binnen de praktijk plaatsvinden.
5. Verantwoordelijke
De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de
therapeut worden uitgevoerd.
6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)
De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van
handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
processen.
a. In de AVG valt onder een verwerking:
• Verzamelen, vastleggen en ordenen
• Bewaren, bijwerken en wijzigen
• Opvragen, raadplegen, gebruiken
• Verstrekken door middel van doorzending
• Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen
• Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
• Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een
verwerking is.


5
b. Doeleinden (Artikel 5, AVG)
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als
daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven
en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen
verwerkt worden.

c. Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)
De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een
rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent
dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:
• Om een verplichting na te komen die in de wet staat.
• Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel
van was.
• Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te
bestrijden.
• Voor de goede vervulling van de therapeutische taak.
• Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke
verwerking.
d. Wijze van verwerking
De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen
toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige
wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de
betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat
verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere
manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over
proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden
verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of
minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan
worden, moet daar altijd voor gekozen worden. De therapeut zorgt ervoor
dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt
worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een
geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de therapeut alle persoons-
gegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden
ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

e. Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)
De therapeut geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de
Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.


6

7. Transparantie en communicatie
a. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)
De therapeut informeert de cliënt over het verwerken van persoons-
gegevens. Wanneer cliënten gegevens aan de therapeut verstrekken,
worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de therapeut met
persoonsgegevens om zal gaan.

b. Verwijdering
De therapeut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor
de uitvoering van therapeutische taken, of zoals vastgelegd in de Wet op
de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wanneer er nog
persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het
bereiken van het doel, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt
in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de
informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

c. Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)
De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoons-
gegevens verwerken, maar ook de rechten van de personen van wie de
gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van
betrokkenen genoemd en bestaan uit de volgende rechten:
• Recht op informatie:
Betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of zijn/haar
persoonsgegevens worden verwerkt.
• Inzagerecht:
Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke
manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
• Correctierecht:
Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een
verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren.
• Recht van verzet:
Betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen hun persoons-
gegevens niet meer te gebruiken.
• Recht om vergeten te worden:
In gevallen waarin de betrokkene toestemming heeft gegeven om
gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht de persoons-
gegevens te laten verwijderen.
• Recht op bezwaar:
Betrokkenen hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er
gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.


7
d. Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een
verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail
ingediend worden. De therapeut heeft vier weken de tijd, vanaf de
ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerecht-
vaardigd is. Binnen vier weken zal de therapeut laten weten wat er met
het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de
mogelijkheid om bezwaar te maken bij de therapeut of een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een
verzoek kan de therapeut aanvullende informatie opvragen om zeker te
zijn van de identiteit van de betrokkene.


8. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22,
AVG)

a. Profilering
Profilering vindt plaats wanneer er sprake is van een geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoons-
gegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt
gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden
van persoonlijke aspecten kunnen bijvoorbeeld zijn: geslacht of leeftijd.

b. Big data en tracking
De therapeut kan namens VVET gebruik maken van profilering voor big
data en tracking. Door middel van big data onderzoek en tracking mogen
alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot
een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor
onderzoek dat door, of namens, de VVET wordt uitgevoerd. De verzamelde
gegevens voor big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die
door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens
worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast.
Dit betekent dat alleen de data die echt nodig zijn voor het behalen van
het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens
gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.
c. Inzet van camera’s
Binnen de praktijk wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik
gemaakt van cameratoezicht. Dit ter beveiliging van de praktijkruimte bij
inbraak. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van
diegenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waar-
borgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren
zijn om het doel te bereiken. Ze zullen alleen gebruikt worden als de
praktijk niet in gebruik is.


8

9. Plichten van de therapeut
a. Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)
De therapeut is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van
alle verwerkingen waarvan de therapeut de verwerkingsverantwoordelijke
is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking
plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:
• De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en,
mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.
• De doelen van de verwerking.
• Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende
betrokkenen.
• Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens.
• De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden
gewist.
• Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.
b. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)
Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en
risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de
bescherming van de privacy. De therapeut voert deze uit wanneer er een
geautomatiseerde verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij
verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

c. Datalekken (Artikel 33,34, AVG)
We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen
van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er
een datalek heeft plaatsgevonden, meldt de therapeut dit zonder
onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is
vernomen, aan de Autoriteit Persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is,
wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het
kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de
rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de therapeut
dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige
datalekken te voorkomen, worden bestaande datalekken geëvalueerd.


9

10. Klacht

Als de therapeut een wettelijke verplichting niet nakomt in het kader van de AVG
kan de betrokkene een bezwaar indienen bij de therapeut. Is betrokkene het ook
niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan hij/zij een beroep
instellen bij de kantonrechter. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de
rechtsbescherming die de Wet AVG biedt.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de huidige
privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en
regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.