VVET Beroepsvereniging

Logo VVET

Verbond Van Energetische Therapeuten

Beroepsvereniging voor Energetische therapeuten.

Ik ben vollid van de VVET.

Mijn eerdere beroepsvereniging NFPN, die in 1960 werd opgericht had als belangrijkste doel:  de maatschappelijke en wettelijke erkenning van het beroep energetisch therapeut. De NFPN stelde daarom hoge eisen aan hun leden of zij die het zijn geworden. Door samen te gaan met de VAG en VGAN werd VVET gevormd en kan er meer voor de cliënt richting zorgverzekeraars gedaan worden. Maar ook nu:

Een persoon die o.a. ingeschreven staat en deelneemt aan de HBO opleiding van Het Johan Borgman College (HJBC) te Utrecht, de GWU te Utrecht of de Academie voor Natuurgeneeskunde (ANZN) te Eindhoven of een gelijkwaardige opleiding ter beoordeling aan het bestuur, kan aspirant-lid worden van Het Verbond. Een aspirant-lid kan bij aanvang van het laatste opleidingsjaar kandidaat-lid worden.

Een beroepsopleiding op HBO niveau is sinds 2003 verplicht. Een persoon die vanaf 2011 HBO opleiding aan één van de opleidingsinstituten HJBC, GWU of ANZN afsluit met een diploma, wordt vollid van de Het Verbond. De mensen die hun opleiding op HBO niveau hebben gedaan, zullen voor 2017 hun MBK (Medische Basiskennis) hun diploma upgraden naar een volledige HBO status om voor vergoeding in aanmerking te blijven komen.

Visitatie van de praktijk geschiedt binnen drie maanden na inschrijving als vollid.

De leden van het VVET houden zich aan strenge praktijkvoorschriften en aan een erecode. Er is een klachtenprocedure en een tuchtrecht.

Het VVET controleert de praktijkuitoefening van leden via een visitatiecommissie en een patiënten enquête.

Binnen het VVET zijn ruim 400 therapeuten vertegenwoordigd die een HBO opleiding of achtergrond hebben.

Volleden van het VVET zijn aangesloten bij de RBCZ, die de klachtenprocedure en het tuchtrecht handhaaft. Deze leden krijgen een zorgnummer, waardoor de meeste consulten bij een aanvullende verzekering vergoed worden door de zorgverzekeraars. Raadpleeg daarvoor uw zorgverzekeraar.


Klachtenprocedure:

WKKGZ

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil.

Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Voor meer informatie:  www.vvet.nl.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij.

Voor meer informatie en de procedure: www.tcz.nu .